اهداف و برنامه های آتی:

  • ایجاد امکان ارائه خدمت به خودروهای سبک گازوییل سوز

  • افزایش سرعت و راندمان ارائه خدمت با راه اندازی خط دوم تست خودرو های بنزینی

  • دریافت مجوز و تاسیس لاین معاینه فنی خودرو های سنگین

  • استقرار سیستم وصول و تخصیص برچسب عوارض خودرو

  • ارائه خدمات بیمه ای به خودوری مراجعه کنندگان

  • رسیدگی به شکایات و انتقادات مراجعه کنندگان در راستای افزایش رضایتمندی آنها

  • برنامه ریزی و اقدام منظم و موثر جهت حفظ ایمنی پرسنل و مراجعه کنندگان

  • برنامه ریزی و آموزش مداوم به منظور تقویت حس مسئولیت پذیری و خدمت رسانی پرسنل مرکز

  • ایجاد سازوکاری جهت آموزش رانندگان جهت حفظ ایمنی خود و سایرین خصوصا خودروهای دوگانه سوز

  • ایجاد سیستم پیامک یادآوری اتمام زمان معاینه فنی

اهداف مرکز معاینه فنی خودرو کوشک